Resources


Search ResultModify Criteria

試用期內辭職 打工仔被中介索賠8成人工

試用期內辭職 打工仔被中介索賠8成人工

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

全球大學生就業 港4校躋身150大

全球大學生就業 港4校躋身150大

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

公司內禁食早餐 打工仔批老細苛刻

公司內禁食早餐 打工仔批老細苛刻

釋囚獲新生 豁出去助同路人

釋囚獲新生 豁出去助同路人

3大行業加薪幅度較高  5.6%企業凍薪

3大行業加薪幅度較高 5.6%企業凍薪

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

調查:員工健康差減生產力 香港企業每年損失300萬

調查:員工健康差減生產力 香港企業每年損失300萬

迎合數碼發展浪潮 金融業從業員須具備5種技能

迎合數碼發展浪潮 金融業從業員須具備5種技能

幫公司買嘢無法報銷 網民呻搵笨

幫公司買嘢無法報銷 網民呻搵笨

上司強制放年假 下屬呻無得揀

上司強制放年假 下屬呻無得揀