Resources


Search ResultModify Criteria

【政府工】發展局聘合約高級行政助理 月薪逾$3.3萬

【政府工】發展局聘合約高級行政助理 月薪逾$3.3萬

政府5部門聘暑期實習生 有無一份適合你?

政府5部門聘暑期實習生 有無一份適合你?

司法機構聘行政主任 月薪超過$10萬

司法機構聘行政主任 月薪超過$10萬

立法會聘公共資訊助理主任  頂薪$53,195

立法會聘公共資訊助理主任 頂薪$53,195

【政府工】渠務署聘社區關係主任 月薪$2.8萬

【政府工】渠務署聘社區關係主任 月薪$2.8萬

【政府工】高級公共關係及宣傳主任 月薪$5.5萬

【政府工】高級公共關係及宣傳主任 月薪$5.5萬

【政府工】政制及內地事務局請人玩WeChat  月薪$78,350

【政府工】政制及內地事務局請人玩WeChat 月薪$78,350

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

【政府Intern】警務處推13職位 警察以外仲有好多選擇

【政府Intern】警務處推13職位 警察以外仲有好多選擇

成績好不是一切  投身廣告仲要講呢啲

成績好不是一切 投身廣告仲要講呢啲

衞生署聘健康推廣主任 月薪$2.3萬

衞生署聘健康推廣主任 月薪$2.3萬

美商會新任主席:區域新格局為香港帶來新商機

美商會新任主席:區域新格局為香港帶來新商機