Resources


Search ResultModify Criteria

5種情況  就可以評估到員工表現?

5種情況 就可以評估到員工表現?

靠震動解信息 fb研發皮膚閱讀文字

靠震動解信息 fb研發皮膚閱讀文字

機不離手 35%青年日用即時通訊逾3小時

機不離手 35%青年日用即時通訊逾3小時

放工收上司WhatsApp 打工仔應對4式

放工收上司WhatsApp 打工仔應對4式

6成港人放假不放鬆  真正撇低工作4式

6成港人放假不放鬆 真正撇低工作4式