Resources


Search ResultModify Criteria

【網民熱話】返工灰爆點做好?5跡象顯示係時候轉工

【網民熱話】返工灰爆點做好?5跡象顯示係時候轉工

【你有無做緊?】2019年20間最具吸引力公司

【你有無做緊?】2019年20間最具吸引力公司

打工仔請病假出街 撞正上司更被偷拍?

打工仔請病假出街 撞正上司更被偷拍?

禮多人不怪?返工有禮貌反被投訴:「笑容很嘔心」

禮多人不怪?返工有禮貌反被投訴:「笑容很嘔心」

公司「女權當道」 男網民:日日好似畀人性騷擾

公司「女權當道」 男網民:日日好似畀人性騷擾

5個跡象揭示老細性格  幾個方法令佢「鐘意你」

5個跡象揭示老細性格 幾個方法令佢「鐘意你」

打工仔5個被炒理由!唔識笑都唔得?

打工仔5個被炒理由!唔識笑都唔得?

近半打工仔滿足目前工作 邊個年齡層最怕「被炒」?

近半打工仔滿足目前工作 邊個年齡層最怕「被炒」?

6成人表示無花紅就跳槽?調查揭示打工仔心態

6成人表示無花紅就跳槽?調查揭示打工仔心態

調查︰員工忠誠度減  43%人為加薪跳槽

調查︰員工忠誠度減 43%人為加薪跳槽

公司賺30億但無花紅派 員工電郵聲討高層

公司賺30億但無花紅派 員工電郵聲討高層

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢