Resources


Search ResultModify Criteria

西九站700內地人員 飯盒費1年$1億

西九站700內地人員 飯盒費1年$1億

大家樂今年開40新店聘千人

大家樂今年開40新店聘千人

大家樂OT嚴重超標  冀減至兩粒鐘

大家樂OT嚴重超標 冀減至兩粒鐘

【數碼營銷】起薪最高$2.5萬集創意、數據於一身   「市務人員就業薪酬趨勢2016」專題講座

【數碼營銷】起薪最高$2.5萬集創意、數據於一身 「市務人員就業薪酬趨勢2016」專題講座