Resources


Search ResultModify Criteria

政府5部門聘暑期實習生 有無一份適合你?

政府5部門聘暑期實習生 有無一份適合你?

【2019財政預算案】一文睇晒打工仔要知的8個要點

【2019財政預算案】一文睇晒打工仔要知的8個要點

【預算案前瞻】政黨促退稅75%上限2萬 可成真?

【預算案前瞻】政黨促退稅75%上限2萬 可成真?

差餉物業估價署聘合約文員  月薪近$1.5萬

差餉物業估價署聘合約文員 月薪近$1.5萬

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

【政府Intern】11大部門招才 教育局請6類實習生

【政府Intern】11大部門招才 教育局請6類實習生

10大業主 獲免差餉$2.6億

10大業主 獲免差餉$2.6億

財爺派糖受惠多? 中產家庭慳$5萬

財爺派糖受惠多? 中產家庭慳$5萬

【財政預算案】打工仔需知 9大要點

【財政預算案】打工仔需知 9大要點

財爺預告盈餘多 組織倡人人派$1萬

財爺預告盈餘多 組織倡人人派$1萬

月花$9000購物 文員竟呻養家苦

月花$9000購物 文員竟呻養家苦