Resources


Search ResultModify Criteria

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

上司強制放年假 下屬呻無得揀

上司強制放年假 下屬呻無得揀

因家人急病請半日假 員工被要求提供證明

因家人急病請半日假 員工被要求提供證明

打工仔批同事專霸連假 上司懶理

打工仔批同事專霸連假 上司懶理

打完風返工係愛定責任?老細10句「激嬲」打工仔

打完風返工係愛定責任?老細10句「激嬲」打工仔

【勞工法例】418、713同平均工資  你又識幾多?

【勞工法例】418、713同平均工資 你又識幾多?

有薪年假共商議 勞資雙方齊得益

有薪年假共商議 勞資雙方齊得益

品蠔專員月薪$2萬 中學程度可申請

品蠔專員月薪$2萬 中學程度可申請

新鈔防偽 暗藏「不能說的秘密」

新鈔防偽 暗藏「不能說的秘密」

內地倡2030年落實4天工作制 每周返工36小時

內地倡2030年落實4天工作制 每周返工36小時

面試問昔日薪津 求職者質疑被套料

面試問昔日薪津 求職者質疑被套料