Resources


Search ResultModify Criteria

建造業平均加薪4.5% 3工種凍薪

建造業平均加薪4.5% 3工種凍薪

DSE畢業生又一出路 建造學院招340人

DSE畢業生又一出路 建造學院招340人

頭盔添智能環帶 工人保安全

頭盔添智能環帶 工人保安全

建造業加薪8% 日薪最高$2,400

建造業加薪8% 日薪最高$2,400