Resources


Search ResultModify Criteria

獵頭顧問起薪$1.3萬 要善交際願聆聽

獵頭顧問起薪$1.3萬 要善交際願聆聽

【政府工】起薪點高過AO  即睇一級訓練主任入職要求

【政府工】起薪點高過AO 即睇一級訓練主任入職要求

稅務局聘助理評稅主任 月薪高達$5.3萬

稅務局聘助理評稅主任 月薪高達$5.3萬

員工公投決定加薪與否  如何說服老細加薪?

員工公投決定加薪與否 如何說服老細加薪?

旅遊業續向好  兩行業失業率不跌反升

旅遊業續向好 兩行業失業率不跌反升

試用期內辭職 打工仔被中介索賠8成人工

試用期內辭職 打工仔被中介索賠8成人工

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

高盛港聘200新血 要學業課外俱優

高盛港聘200新血 要學業課外俱優

全球大學生就業 港4校躋身150大

全球大學生就業 港4校躋身150大

頂薪逾$6.7萬 《火速救兵》揭救護工作唔易做

頂薪逾$6.7萬 《火速救兵》揭救護工作唔易做

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

【見工面試】6條問題 了解求職者的性格

【見工面試】6條問題 了解求職者的性格