Resources


Search ResultModify Criteria

民政局聘高級行政經理 月薪7萬籌劃青年發展

民政局聘高級行政經理 月薪7萬籌劃青年發展

民政事務局公民事務部聘經理  月薪$55,705

民政事務局公民事務部聘經理 月薪$55,705

港府明登廣告 招募青年議政

港府明登廣告 招募青年議政

「創享中華-中華民族共有精神家園」圖片展覽現於青年廣場展出

「創享中華-中華民族共有精神家園」圖片展覽現於青年廣場展出

香港國際慈善及社企周2016正式啟動

香港國際慈善及社企周2016正式啟動

藝育菁英國際青少年繪畫比賽2015/16頒獎典禮

藝育菁英國際青少年繪畫比賽2015/16頒獎典禮