Resources


Search ResultModify Criteria

求職者易犯5個錯 香水煙味令人不適

求職者易犯5個錯 香水煙味令人不適

【考起】20條Apple 面試問題 你又識唔識答?

【考起】20條Apple 面試問題 你又識唔識答?

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

試用期內去旅行 打工仔憂難交代

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

怕老細發現跳槽 夾時間面試4招

口裡說不身體很誠實 求職者10種講大話特徵

口裡說不身體很誠實 求職者10種講大話特徵

德勤請人新招 編程馬拉松刺激思維

德勤請人新招 編程馬拉松刺激思維

日企邀應徵者玩卡牌 考驗抗壓應變

日企邀應徵者玩卡牌 考驗抗壓應變

見新工被問辭職原因 專家教路:對事不對人

見新工被問辭職原因 專家教路:對事不對人

「CV化萛v」代寫履歷  收費高達$3,000

「CV化萛v」代寫履歷 收費高達$3,000