Resources


Search ResultModify Criteria

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

大專生申領$4000 最想旅行消費或儲起

大專生申領$4000 最想旅行消費或儲起

基層生無電腦做功課 老師當「欠交」

基層生無電腦做功課 老師當「欠交」

貧窮長者擁幾百萬物業  貧窮綫究竟點定?

貧窮長者擁幾百萬物業 貧窮綫究竟點定?

每5.4港人1個窮 最窮不再是深水埗

每5.4港人1個窮 最窮不再是深水埗

社工自立門戶開NGO 開拓小眾項目

社工自立門戶開NGO 開拓小眾項目

諮詢完結 多個工會倡最低工資加至$40以上

諮詢完結 多個工會倡最低工資加至$40以上

【政府帶頭剝削】康文署清潔工日薪加$16  實倒扣$8.6

【政府帶頭剝削】康文署清潔工日薪加$16 實倒扣$8.6

傳媒起薪$1.1萬十年不變  前亞視編導︰或轉行沖咖啡

傳媒起薪$1.1萬十年不變 前亞視編導︰或轉行沖咖啡

跌市恩物 $24大牌檔任食 湯飯粥任添 餸菜可打包

跌市恩物 $24大牌檔任食 湯飯粥任添 餸菜可打包