Resources


Search ResultModify Criteria

【政府工】物流服務署招聘印務主任 月薪$2萬起

【政府工】物流服務署招聘印務主任 月薪$2萬起

港保險業逾2000個空缺 保險公司CEO︰出現人才斷層

港保險業逾2000個空缺 保險公司CEO︰出現人才斷層

創新科技署推新策 月出$3.2萬津貼聘專才

創新科技署推新策 月出$3.2萬津貼聘專才

零售學徒遭剝削  底薪少於$5,000

零售學徒遭剝削 底薪少於$5,000