Resources


Discover the latest career news, corporate and celebrity interviews, CV, cover letter and resignation letter samples.

Search ResultModify Criteria

【政府工略】衞生署招聘實驗室服務員 月薪$2萬

【政府工略】衞生署招聘實驗室服務員 月薪$2萬

【時事熱話】酒店入住率低出招救亡  最平$550一晚送自助早餐、晚餐

【時事熱話】酒店入住率低出招救亡 最平$550一晚送自助早餐、晚餐

【政府工略】物流服務署招聘產業看管員 月薪$1.3萬

【政府工略】物流服務署招聘產業看管員 月薪$1.3萬

【行業秘聞】示範單位電器只係擺設 地產初哥爆最離譜有人喺假廁所…

【行業秘聞】示範單位電器只係擺設 地產初哥爆最離譜有人喺假廁所…

【政府工略】二級物料供應員頂薪$3萬  只須符合兩條件

【政府工略】二級物料供應員頂薪$3萬 只須符合兩條件

【政府工略】無須大學學位  二級物料供應員薪金達3萬

【政府工略】無須大學學位 二級物料供應員薪金達3萬

【筍工快報】投身酒店行業福利多 呢個職位未計花紅月薪已高達$4.5萬!

【筍工快報】投身酒店行業福利多 呢個職位未計花紅月薪已高達$4.5萬!

【政府工略】兩部門招聘行政助理 月薪逾$2.7萬

【政府工略】兩部門招聘行政助理 月薪逾$2.7萬

【政府工略】民航處招聘三級航空交通管制主任  頂薪$7萬

【政府工略】民航處招聘三級航空交通管制主任 頂薪$7萬

【職位招聘】蘋果在港聘請全職、兼職Specialist 即睇申請條件

【職位招聘】蘋果在港聘請全職、兼職Specialist 即睇申請條件

【政府工略】郵政署招聘客戶服務員 月薪$1.7萬毋須大學畢業

【政府工略】郵政署招聘客戶服務員 月薪$1.7萬毋須大學畢業

【政府工略】客戶服務主管月薪近$2.5萬  DSE畢業即可申請

【政府工略】客戶服務主管月薪近$2.5萬 DSE畢業即可申請