Resources


Search ResultModify Criteria

炒魷無通知金「齋坐」一個月 打工仔無奈

炒魷無通知金「齋坐」一個月 打工仔無奈

酒店員工流失率近35% 倡引入科技改善營運

酒店員工流失率近35% 倡引入科技改善營運

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

開工大吉攻略  辦公室枱左邊原來要......

開工大吉攻略 辦公室枱左邊原來要......

初四開工日 有銀行開工利市每人派近$4,000

初四開工日 有銀行開工利市每人派近$4,000

50幾歲同事衝過嚟逗利市  網民︰好反感

50幾歲同事衝過嚟逗利市 網民︰好反感

打工仔派利市 宜先了解公司文化

打工仔派利市 宜先了解公司文化

【政府工】助理客戶服務主管 月薪$1.6萬

【政府工】助理客戶服務主管 月薪$1.6萬

趕住拜年新衫未洗便穿? 小心塵蟎致敏感皮膚紅腫

趕住拜年新衫未洗便穿? 小心塵蟎致敏感皮膚紅腫

年宵「豬仔」產品大賣 部分需限量發售

年宵「豬仔」產品大賣 部分需限量發售

【新年睇醫生】農曆新年假期應診西醫及醫管局門診一覽

【新年睇醫生】農曆新年假期應診西醫及醫管局門診一覽

【大掃除秘訣】揮春膠紙印byebye! 清除方法+替代品一文盡覽

【大掃除秘訣】揮春膠紙印byebye! 清除方法+替代品一文盡覽