Resources


Search ResultModify Criteria

公開員工被炒原因  Netflix咁做係為咗......

公開員工被炒原因 Netflix咁做係為咗......

【勞工法例】418、713同平均工資  你又識幾多?

【勞工法例】418、713同平均工資 你又識幾多?

遣散費?長期服務金?

遣散費?長期服務金?

撤MPF對沖 傳政府僱主額外供款

撤MPF對沖 傳政府僱主額外供款

【濫用《僱傭條例》第九條?】3大個案  揭僱主炒人奇招

【濫用《僱傭條例》第九條?】3大個案 揭僱主炒人奇招

取消對沖 張建宗倡強制僱主儲錢 應付10年後需求 勞資反應正面

取消對沖 張建宗倡強制僱主儲錢 應付10年後需求 勞資反應正面

【國泰第二波裁員】削400基層 佔集團近2成職位

【國泰第二波裁員】削400基層 佔集團近2成職位

取消積金對沖 企業轟支出大增

取消積金對沖 企業轟支出大增

【被Hea做】法男返工悶到病  入稟索償$323萬

【被Hea做】法男返工悶到病 入稟索償$323萬

【裁員】維珍擬炒港票務客服員 工會批無良

【裁員】維珍擬炒港票務客服員 工會批無良