Resources


Discover the latest career news, corporate and celebrity interviews, CV, cover letter and resignation letter samples.

Search ResultModify Criteria

【職位招聘】瑰麗酒店五大核心價值 讓員工保持熱情、盡展所長

【職位招聘】瑰麗酒店五大核心價值 讓員工保持熱情、盡展所長

【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

【酒店熱話】酒店員工大爆公司政策:打針有花紅 唔打針就冇……

【聖誕節】時鐘酒店大玩11款主題 連家庭客都啱 最受歡迎係OOOO!

【聖誕節】時鐘酒店大玩11款主題 連家庭客都啱 最受歡迎係OOOO!

【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

【家庭關係】女網民做零售業前線 被老公要求遠離屋企上班:唔好畀人撞到!

【論盡酒店】主動出擊才是出路  酒店業協會主席分享酒店業成功之道

【論盡酒店】主動出擊才是出路 酒店業協會主席分享酒店業成功之道

【行業辛酸】時鐘酒店玩OO 清潔姐姐︰點解可以咁缺德?!

【行業辛酸】時鐘酒店玩OO 清潔姐姐︰點解可以咁缺德?!

【職位招聘】失業率升至7% 呢個行業最多人無工開!即睇全職兼職空缺 有份月薪$15,000!

【職位招聘】失業率升至7% 呢個行業最多人無工開!即睇全職兼職空缺 有份月薪$15,000!

【農曆新年】盤點最多利市收的職業 保安、外賣員、速遞員賺到盆滿缽滿

【農曆新年】盤點最多利市收的職業 保安、外賣員、速遞員賺到盆滿缽滿

【時鐘酒店】分手嗌交、玩屎都未算衰 最驚係成床OO!

【時鐘酒店】分手嗌交、玩屎都未算衰 最驚係成床OO!

【時鐘酒店】新式主題爆房吸年輕人 負責人:SM、和風乜都有!

【時鐘酒店】新式主題爆房吸年輕人 負責人:SM、和風乜都有!

【行業辛酸】Staycation累事?酒店業力數港客10宗罪

【行業辛酸】Staycation累事?酒店業力數港客10宗罪

【職場熱話】Staycation成風潮 酒店員工力數港客5大罪狀

【職場熱話】Staycation成風潮 酒店員工力數港客5大罪狀

Looking for jobs?