Resources


Search ResultModify Criteria

【政府工】創新科技署請投資顧問 起薪9.5萬

【政府工】創新科技署請投資顧問 起薪9.5萬

【政府工】副學士都可申請 二級衛生督察起薪$2.8 萬

【政府工】副學士都可申請 二級衛生督察起薪$2.8 萬

創新及科技局招募研究主任  頂薪$5.8萬

創新及科技局招募研究主任 頂薪$5.8萬

【政府工】郵政署助理經理 月薪逾$2.3萬

【政府工】郵政署助理經理 月薪逾$2.3萬

飛行隊聘三級空勤主任 起薪2.3萬起 需測體能

飛行隊聘三級空勤主任 起薪2.3萬起 需測體能

【政府工】起薪點高過AO  即睇一級訓練主任入職要求

【政府工】起薪點高過AO 即睇一級訓練主任入職要求

稅務局聘助理評稅主任 月薪高達$5.3萬

稅務局聘助理評稅主任 月薪高達$5.3萬

納米技術改善生活 NAMI廣納科研人才

納米技術改善生活 NAMI廣納科研人才

頂薪逾$6.7萬 《火速救兵》揭救護工作唔易做

頂薪逾$6.7萬 《火速救兵》揭救護工作唔易做

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

【政府工】最新5個職位空缺 月薪最高$6.3萬

4份政府兼職、臨時工 時薪最高近$500

4份政府兼職、臨時工 時薪最高近$500

【政府工】二級法定語文主任 起薪$2.8萬

【政府工】二級法定語文主任 起薪$2.8萬