Resources


Search ResultModify Criteria

新公司Offer薪金高於期望 網民後悔出價低

新公司Offer薪金高於期望 網民後悔出價低

2019各機構薪酬預測  加薪幅度仲有彎轉?

2019各機構薪酬預測 加薪幅度仲有彎轉?

3大行業加薪幅度高  HR顧問點預測就業前景?

3大行業加薪幅度高 HR顧問點預測就業前景?

服務業招聘意慾高  IT、合規跳槽加薪達5成

服務業招聘意慾高 IT、合規跳槽加薪達5成

【勞工法例】418、713同平均工資  你又識幾多?

【勞工法例】418、713同平均工資 你又識幾多?

逾半打工仔 辦公時間搶機票

逾半打工仔 辦公時間搶機票

公司大量通訊群組 4招應對手機響不停

公司大量通訊群組 4招應對手機響不停

OL見美容品牌客 「樣殘」被嫌棄

OL見美容品牌客 「樣殘」被嫌棄

見新工被問辭職原因 專家教路:對事不對人

見新工被問辭職原因 專家教路:對事不對人

暑期推廣員月薪$1.6萬 學生哥嫌長企辛苦

暑期推廣員月薪$1.6萬 學生哥嫌長企辛苦

拍檔效率低 累同事日日OT

拍檔效率低 累同事日日OT

今年大學生易搵工 起薪$1.5萬

今年大學生易搵工 起薪$1.5萬